senior plus logo

Problemy i potrzeby Seniorów, w tym osób starszych z niepełnosprawnościami to jedna z ważniejszych kwestii społecznych powiatu średzkiego.  Mając na uwadze potrzeby seniorów w 2020 r. dzięki dotacji  rządowej uzyskanej w ramach Programu Wieloletniego "Senior+” Powiat Średzki utworzył i wyposażył Powiatowy Klub Senior+  z  30 miejscami. W roku 2021 w ramach Programu   Wieloletniego "Senior+” na lata 2021-2025 Powiat pozyskał dofinansowanie na jego działalność.

Osoby, które pragną uczestniczyć w zajęciach Powiatowego Klubu Senior+ zapraszamy do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szkolna 2, 63-000 Środa Wielkopolska, tel. 61 287 06 40, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Więcej informacji można znależć klikając na link - Powiatowy Klub Senior+

W ramach otwartego konkursu ofert Powiat Średzki powierzył prowadzenie Powiatowego Klubu Senior + organizacji pozarządowej - Stowarzyszeniu Pomocy Krąg w Dębnie. 

W 2021 roku, w wyniku realizacji powierzonego zadania:

1. w okresie od 1czerwca 2021r.do 31 grudnia 2021r. prowadzono Powiatowy Klub Senior+  z 30 miejscami dla seniorów – osób w wieku 60+ , nie aktywnych zawodowo z terenu powiatu średzkiego- Plan pracy Klubu, dokumentacja fotograficzna.

2. 72 osoby w wieku 60+, w tym 43  z niepełnosprawnością , nieaktywnych zawodowo zamieszkałych w gminach powiatu średzkiego korzystało z usług Klubu.

3. Klub działał przez 5 dni w tygodniu w wymiarze 4 godzin dziennie.

Zgodnie z planem pracy Klubu przeprowadzono:

1) w zakresie aktywizacji społecznej, w tym wolontariat międzypokoleniowy i wewnątrzpokoleniowy:

- 30 godzin warsztatów pt. Aktywny Senior - nauka pomagania,
- 6 spotkań rekreacyjno-sportowych w plenerze z cyklu "Lato w Środzie Wielkopolskiej - łączymy pokolenia",
- powstała 5-osobowa grupa wolontariuszy-seniorów. Seniorzy – wolontariusze wspierali kadrę w organizacji spotkań klubowych, seniorów wymagających wsparcia w trakcie zajęć oraz uczestniczyli w   akcjach  pomocowych "Senior dzieciom - nauka przez zabawę” oraz  "Razem w święta", ponadto  aktywnie włączyli się  w organizację imprezy  integracyjnej z okazji świąt Bożego Narodzenia "Wieczerza wigilijna”.

2) w zakresie profilaktyki zdrowia:

- przeprowadzono 8 godz. zajęć z psychologiem nt."Dbam o zdrowie - Senior z wiedzą. Mam wpływ na własne zdrowie - mogę innym pomóc",
- przeprowadzono  130 godzi warsztatów kulinarnych nt. "Wiem - co jem"- nauka zdrowego żywienia,

3)  w zakresie aktywności ruchowej – przeprowadzono ogółem 48 godz. zajęć,

4) w sferze  kulturalno-oświatowej:

- zorganizowano 5 wyjazdów studyjnych do instytucji kultury działających w powiecie średzkim pn. "Kultura w życiu Seniora"-poznajemy instytucje kultury w powiecie średzkim - ogółem 20 godzin,
- powstał przewodnik multimedialny  pn. "Spacer po instytucjach kultury w powiecie średzkim”,
- zorganizowano 2 wyjście do kina,
- przeprowadzono warsztaty teatralne "Teatr - nauką przeżywania",
- przeprowadzono warsztaty z biblioterapii.

5) przeprowadzono zajęcia z zakresu terapii zajęciowej;

6) przeprowadzono zajęcia z zakresu  nauki organizacji czasu wolnego;

7) zorganizowano seniorom uczestnictwo w 5 imprezach kulturalnych.

W wyniku realizacji zadania 72  seniorów objętych usługami Powiatowego Klubu Seniora+ zwiększyło swoja aktywność społeczną, nastąpiła poprawa ich kondycji psychofizycznej, w tym dbałość o wygląd zewnętrzny (co sami uczestnicy podkreślają), zwiększyła się również ich  wiedza  i umiejętności w zakresie organizacji czasu wolnego oraz korzystania z kultury, rozwinęli  swoje zainteresowania, nawiązały się nowe przyjaźnie i formy wsparcia  miedzy uczestnikami Klubu , co wpłynęło na poprawę jakości życia seniorów w środowisku lokalnym.  Nastąpi zmiana wizerunku seniora z osoby biernej  na seniora aktywnego, z pasją i zaangażowanego w życie społeczności lokalnej, w szczególności na obszarach wiejskich . Nastąpiło również wzmocnienie solidarności wewnątrzpokoleniowej jak i solidarności międzypokoleniowej. Stowarzyszenia  przewiduje wykorzystanie rezultatów osiągniętych w trakcie realizacji zadania w dalszych działaniach na rzecz seniorów.

 

W ramach realizacji zadania publicznego, zgodnie ze złożonym wnioskiem i zawartą umową nr 266/COVID/2020 z 30.07.2020, opracowano poradnik "W KRĘGU - kierunek samodzielność", składający się z kart treningów na każdy dzień w miesiącu zawierający opis treningów, które są prowadzone pod kierunkiem trenerów. Poradnik przygotowano i wydrukowano w formie papierowej  oraz przekazano mieszkańcom mieszkań chronionych prowadzonych przez Stowarzyszenie. Karty treningów przedstawiono opisowo i graficznie w sposób dostosowany do możliwości percepcyjnych mieszkańców, co umożliwia im, a w szczególności szczególnie osobom z niepełnosprawnościami, łatwe zrozumienie
zawartej treści. Każda karta zawiera kartę realizacji treningu do wypełnienia przez mieszkańca, a zatrudniony opiekun mieszkań motywuje do realizacji treningów. Autorzy opracowania prowadzą także konsultacje i wsparcie telefoniczne.

Ponadto dla uczestników 9 Klubów Seniora (250 osób w wieku 60+) funkcjonujących na terenie powiatu średzkiego opracowano przewodnik pt. "W KRĘGU-Senior na 6+". Poradnik zawiera porady, wskazówki i opis treningów codziennej aktywności, m. in: jak dbać o własne zdrowie, "Wiem co jem" - nauka przygotowywania zdrowych posiłków, opis proponowanych ćwiczeń fizycznych, ogólnousprawniających
seniorów.  Autorzy opracowania prowadzą także telefonicznie konsultacje i rozmowy wspierające dla seniorów.

W miejsce planowanych wyjazdów do kina i teatru opracowano przewodnik "Powiat średzki zaprasza Seniorów - wirtualna wędrówka po obiektach kultury w powiecie średzkim", który można obejrzeć poniżej oraz opracowano i wydrukowano przewodnik w wersji papierowej.

Do pobrania:

- "Powiat średzki zaprasza Seniorów - wirtualna wędrówka po obiektach kultury w powiecie średzkim" - prezentacja

- "Powiat średzki zaprasza Seniorów - wędrówka po obiektach kultury w powiecie średzkim" - przewodnik do pobrania

- "W KRĘGU - kierunek samodzielność"- do pobrania

- "W KRĘGU- Senior na 6+" - do pobrania

 

Celem głównym projektu  „W KRĘGU jesteśmy aktywni”, realizowanego w ramach działania 7.1. Aktywna integracja, poddziałania 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, jest wzrost szans na rynku pracy 28 osób (14K i 14M), w tym 10 bezdomnych mężczyzn, 10 osób niepełnosprawnych (2K i 8 M) oraz 14 kobiet z rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym a także osób wykluczonych społecznie zamieszkałych na terenie powiatu średzkiego, w okresie od 01.03.219 r. do 28.02.2021 r.

Projekt jest skierowany także do ich otoczenia i ma na celu zwiększenie integracji i aktywizacji społeczno - zawodowej uczestników projektu poprzez wykorzystanie instrumentów aktywizacji społecznej, edukacyjnej, zdrowotnej i zawodowej. Wszyscy uczestnicy i uczestniczki projektu otrzymają kompleksowe wsparcie w ramach indywidualnej ścieżki reintegracji społeczecznej i zawodowej. Zakres usług dostostosowany jest do indywidywidualnych potrzeb i możliwości uczestniczek i uczestników projektu i obejmuje działania w zakresie poprawy funkcjonowania społecznego i zawodowego oraz zwiększenie integracji społecznej: treningi umiejętności i kompetencji społecznych, terapia psychospołeczna, poradnictwo zawodowe, kursy podwyższające umiejętności/kompetencje lub kwalifikacje zawodowe, staże zawodowe oraz działania środowiskowe. Działania prowadzone będą w ramach Klubu Integracji Społecznej "W KRĘGU" oraz Klubu Samopomocy "Razem w Kręgu".
Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia umiejętności i kompetencji społecznych i zawodowych uczestników projektu, co zwiększy ich szanse na rynku pracy oraz przyczyni się do aktywnego włączenia się w życie społeczne.

ZAPYTANIA OFERTOWE:

14.09.2019 - Informujemy, że w bazie konkurencyjności została zamieszczona informacja na temat rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 2/KRĄGIII/7.1.2/BAZA/2019 - link do ogłoszenia wyników.

05.09.2019 - Informujemy, że na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl zamieszczono zapytanie ofertowe:

Zapytanie ofertowe nr 2/KRĄGIII/7.1.2/BAZA/2019 - organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu „W KRĘGU jesteśmy aktywni” - RPWP.07.01.02-30-0039/18 w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych.

Termin składania ofert - do 13.09.2019 godz. 10.00.

12.04.2019 - Informujemy, że w bazie konkurencyjności została zamieszczona informacja na temat rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 1/KRĄGII/7.1.2/BAZA/2019 - link do ogłoszenia wyników.

03.04.2019 - Informujemy, że na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl zamieszczono zapytanie ofertowe:

Zapytanie ofertowe nr 1/KRĄGIII/7.1.2/BAZA/2019 - Organizacja i prowadzenie zajęć w ramach Klubu Integracji Społecznej w Dębnie - Lider KIS

Termin składania ofert - do 11.04.2019 godz. 10.00.

03.04.2019 - Stowarzyszenie Pomocy "KRĄG", Dębno 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na świadczenie następujących usług:

doradcy zawodowegozapytanie ofertowe nr 2/KRĄGIII/7.1.2/2019 wraz z formularzem ofertowym (plik .doc)

psychologazapytanie ofertowe nr 3/KRĄGIII/7.1.2/2019 wraz z formularzem ofertowym (plik .doc)

 

 

 

 

 

 

Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności w formie usług opiekuńczych-stacjonarnej opieki dziennej dla 220 UP niesamodzielnych oraz mieszkalnictwa wspomaganego dla 36 uczestników projektu z niepełnosprawnościami, niesamodzielnych i bezdomnych w powiecie średzkim. Powstanie 9 Klubów Seniora (KS) dla 220 uczestników projektu - osób starszych, niesamodzielnych (196 K i 24M) z terenu powiatu średzkiego. Usługi w KS obejmują m.in.rozwijanie zainteresowań, umiejętności, edukację zdrowotną, działalność kulturalną, zajęcia z kultury fizycznej, naukę obsługi komputera i korzystania z internetu oraz specjalistyczne poradnictwo, co przyczyni się do przeciwdziałania samotności i marginalizacji uczestników projektu, zwiększy się liczba osób objętych usługami oraz zwiększy się zakres usług świadczonych w powiecie średzkim o nową formę usług opiekuńczych - Kluby Seniora.

Ponadto usługi w mieszkaniach wspomaganych prowadzone będą w 4 nowoutworzonych mieszkaniach wspieranych - powstanie 16 miejsc świadczenia usług oraz w 2 już istniejących mieszkaniach treningowych z 10 miejscami usług. Zakres usług obejmuje w szczególności rozwijanie i utrwalanie samodzielności, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia liczby osób niesamodzielnych, z niepełnosprawnością oraz bezdomnych korzystających z usług, zwiększy się także liczba miejsc świadczonych usług, nastąpi poprawa dostępu do tych form usług, również po zakończeniu projektu. Projekt realizowany będzie od 1 lipca 2019 do 28 lutego 2022.

ZAPYTANIA OFERTOWE:

06.02.2020 - informujemy, że w bazie konkurencyjności zamieszczono wybranego wykonawcę, którzy złożył ofertę na zapytanie ofertowe nr 1229570 zamieszczone 28.01.2020 - wyniki

28.01.2020 - informujemy, że w bazie konkurencyjności zamieszczono następujące zapytanie ofertowe:

Nr 1229570 - Zapytanie ofertowe nr 1/KRĄGIII/7.2.2/BAZA/2020- Usługa cateringowa dla uczestników 9 Klubów Seniora w ramach realizacji projektu „W KRĘGU - poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie średzkim” - RPWP.07.02.02-30-0033/18

Termin składania ofert: 05.02.2020, do godz. 15.00.

21.11.2019 - informujemy, że w bazie konkurencyjności zamieszczono wybranego wykonawcę, którzy złożył ofertę na zapytanie ofertowe nr 1215808 zamieszczone 05.11.2019 - wyniki

16.11.2019 - informujemy, że w bazie konkurencyjności zamieszczono wybranego wykonawcę, którzy złożył ofertę na zapytanie ofertowe nr 1215314 zamieszczone 31.10.2019 - wyniki

08.11.2019 - informujemy, że w bazie konkurencyjności zamieszczono wybranych wykonawców, którzy złożyli oferty na następujące zapytania ofertowe zamieszczone 30.10.2019:

1. Nr 1214965 - wyniki

2. Nr 1214971 - wyniki

3. Nr 1214998 - wyniki

4. Nr 1214977 - wyniki

5. Nr 1215001 - wyniki

6. Nr 1214981 - wyniki

7. Nr 1215003 - wyniki

05.11.2019 - informujemy, że w bazie konkurencyjności zamieszczono następujące zapytanie ofertowe:

Nr 1215808 - Zapytanie ofertowe nr 9/KRĄGIII/7.2.2/BAZA/2019 Adaptacja pomieszczeń na Klub Seniora w Boguszynie w ramach realizacji projektu „W KRĘGU - poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie średzkim” - RPWP.07.02.02-30-0033/18

Termin składania ofert: 20.11.2019, do godz. 15.00.

31.10.2019 - Informujemy, że w bazie konkurencyjności zamieszczono następujące zapytanie ofertowe:

Nr 1215314 - Zapytanie ofertowe nr 8/KRĄGIII/7.2.2/BAZA/2019 Adaptacja/modernizacja pomieszczeń na mieszkania treningowe, wspomagane w Dębnie w ramach realizacji projektu „W KRĘGU - poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie średzkim” - RPWP.07.02.02-30-0033/18

Termin składania ofert: 15.11.2019, do godz. 15.00.

30.10.2019 - Informujemy, że na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl zamieszczono następujące zapytania ofertowe:

Nr 1214965 - Zapytanie ofertowe nr 1/KRĄGIII/7.2.2/BAZA/2019 Poradnictwo psychologiczne dla uczestników projektu „W KRĘGU - poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie średzkim” - RPWP.07.02.02-30-0033/18

Termin składania ofert: 07.11.2019, do godz. 15.00.

Nr 1214971 - Zapytanie ofertowe nr 2/KRĄGIII/7.2.2/BAZA/2019 Usługi pracownika socjalnego dla uczestników projektu „W KRĘGU - poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie średzkim” - RPWP.07.02.02-30-0033/18

Termin składania ofert: 07.11.2019, do godz. 15.00.

Nr 1214998 - Zapytanie ofertowe nr 3/KRĄGIII/7.2.2/BAZA/2019 Poradnictwo prawne i rodzinne dla uczestników projektu „W KRĘGU - poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie średzkim” - RPWP.07.02.02-30-0033/18

Termin składania ofert: 07.11.2019, do godz. 15.00.

Nr 1214977 - Zapytanie ofertowe nr 4/KRĄGIII/7.2.2/BAZA/2019 Organizacja i prowadzenie 4 lub 5 Klubów Seniora (łącznie 9 KS) – 2 osoby – dla uczestników projektu „W KRĘGU - poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie średzkim” - RPWP.07.02.02-30-0033/18

Termin składania ofert: 07.11.2019, do godz. 15.00.

Nr 1215001 - Zapytanie ofertowe nr 5/KRĄGIII/7.2.2/BAZA/2019 Prowadzenie treningów umiejętności i kompetencji społecznych dla uczestników projektu „W KRĘGU - poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie średzkim” - RPWP.07.02.02-30-0033/18

Termin składania ofert: 07.11.2019, do godz. 15.00.

Nr 1214981 - Zapytanie ofertowe nr 6/KRĄGIII/7.2.2/BAZA/2019 Prowadzenie zajęć sportowych i ogólnousprawniających w 9 Klubach Seniora dla uczestników projektu „W KRĘGU - poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie średzkimi” - RPWP.07.02.02-30-0033/18

Termin składania ofert: 07.11.2019, do godz. 15.00.

Nr 1215003 - Zapytanie ofertowe nr 7/KRĄGIII/7.2.2/BAZA/2019 Prowadzenie treningów umiejętności praktycznych/higieny osobistej dla uczestników projektu „W KRĘGU - poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie średzkim” - RPWP.07.02.02-30-0033/18

Termin składania ofert: 07.11.2019, do godz. 15.00.

30.10.2019 - Zapytanie ofertowe nr 5/2019 - na przeprowadzenie zajęć/warsztatów plastyczno - artystycznych 220 osób niesamodzielnych, uczestników/uczestniczek 9 Klubów Seniora - do pobrania

Termin składania ofert: 07.11.2019

08.11.2019 - wybrany wykonawca: Mariola Dzierla, Chwalęcin 34, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą

30.10.2019 - Zapytanie ofertowe nr 4/2019 - na przeprowadzenie zajęć/warsztatów muzyczno - teatralnych dla 220 osób niesamodzielnych, uczestników/uczestniczek 9 Klubów Seniora -  do pobrania

Termin składania ofert: 07.11.2019

08.11.2019 - wybrany wykonawca: Usługi Muzyczne Dariusz Podgajski, Wolica Kozia 45, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą  

30.10.2019 - Zapytanie ofertowe nr 3/2019 - na przeprowadzenie zajęć/warsztatów kulinarnych i edukacyjnych z zakresu dietetyki dla 220 osób niesamodzielnych, uczestników/uczestniczek 9 Klubów Seniora -  do pobrania

Termin składania ofert: 07.11.2019

08.11.2019 - wybrany wykonawca: Usługi Cateringowe „U Beaty”, Beata Matuszak, Witowo 25, 63-025 Witowo

 

Celem projektu „W KRĘGU – mieszkanie wspomagane drogą do samodzielności” nr RPWP.07.02.02-30-0024/16,realizowanego w ramach działania 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, poddziałania 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 jest poprawa dostępu do mieszkalnictwa wspomaganego osób bezdomnych w powiecie średzkim.  Grupę docelową projektu stanowi 20 mężczyzn przebywających w schronisku dla bezdomnych w Dębnie. Są to osoby bezdomne, w tym niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym.Mieszkanie chronione jest alternatywą dla instytucjonalnych form pomocy, przeznaczonych dla osób bezdomnych, z niepełnosprawnościami, które ze względu na szczególną sytuację życiową potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu. Uczestnicy projektu zostaną objęci także poradnictwem specjalistycznym i wsparciem w wykonywaniu codziennych obowiązków, połączonym z treningiem umiejętności społecznych, co umożliwi im nabycie podstawowych umiejętności życiowych i pozwoli na częściowe lub całkowite usamodzielnienie. Okres realizacji projektu: od 01.09.2016 do 28.02.2019 r.

TRWAŁOŚĆ PROJEKTU

W ramach zachowania trwałości projektu pn. "W KRĘGU – mieszkanie wspomagane drogą do samodzielności", nr RPWP.07.02.02-30-0024/16 Stowarzyszenie Pomocy Krąg deklaruje utrzymanie 10 utworzonych w ramach realizacji ww. projektu miejsc świadczenia usług w mieszkaniach wspomaganych i chronionych do  min. 31 sierpnia 2021 roku.

ZAPYTANIA OFERTOWE:

15.08.2018 - Stowarzyszenie Pomocy KRĄG, Dębno 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą  zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na usługę cateringową dla ok. 150 osób w ramach festynu integracyjnego w Dębnie, w dniu 31 sierpnia 2018 roku, dla uczestnik,ow projektu i otoczenia, zgodnie z poniższym zapytaniem ofertowym:

- zapytanie ofertowe nr 2/2018 (plik pdf)

- formularz do zapytania ofertowego nr 2/2018 (plik docx)

04.04.2018 - Stowarzyszenie Pomocy KRĄG, ul. Poznańska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą  zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na prace adaptacyjno – montażowe  pomieszczeń (poddasze) w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Dębnie z przeznaczeniem na mieszkanie treningowe dla uczestników projektu, zgodnie z poniższym zapytaniem ofertowym:

- zapytanie ofertowe nr 1/2018 (plik pdf)

- formularz do zapytania ofertowego nr 1/2018 (plik docx)

25.10.2016 - Stowarzyszenie Pomocy KRĄG, ul. Poznańska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą  zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na dostawę i instalację sprzętu gospodarstwa domowego (AGD) w pomieszczeniach mieszkania treningowego w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Dębnie, zgodnie z poniższym zapytaniem ofertowym:

- zapytanie ofertowe nr 8/2016 (plik pdf)

- formularz do zapytania ofertowego nr 8/2016 (plik docx)

25.10.2016 - Stowarzyszenie Pomocy KRĄG, ul. Poznańska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą  zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na wykonanie, dostawę i montaż mebli w pomieszczeniach mieszkania treningowego w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Dębnie, zgodnie z poniższym zapytaniem ofertowym:

- zapytanie ofertowe nr 7/2016 (plik pdf)

- formularz do zapytania ofertowego nr 7/2016 (plik docx)

25.10.2016 - Stowarzyszenie Pomocy KRĄG, ul. Poznańska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą  zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na wykonanie prac adaptacyjnych w pomieszczeniach Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Dębnie z przeznaczeniem na mieszkanie treningowe dla beneficjentów projektu zgodnie z poniższym zapytaniem ofertowym:

- zapytanie ofertowe nr 6/2016 (plik pdf)

- formularz do zapytania ofertowego nr 6/2016 (plik docx)

25.10.2016 - informujemy, że na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl zamieszczono informacje o wyborze ofert na zapytania ofertowe zamieszczone w bazie 15.10.2016.

15.10.2016 - Stowarzyszenie Pomocy KRĄG, ul. Poznańska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą  zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na usługę prowadzenia poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla beneficjentów projektu zgodnie z poniższym zapytaniem ofertowym:

- zapytanie ofertowe nr 5/2016 (plik pdf)

- formularz do zapytania ofertowego  nr 5/2016 (plik docx)

Informujemy, że na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl zamieszczono następujące zapytania ofertowe:

15.10.2016 - Zapytanie ofertowe nr 4/2016 - pracownik socjalny – praca socjalna dla uczestników projektu „W KRĘGU – mieszkanie wspomagane drogą do samodzielności” nr RPWP.07.02.02-30-0024/16

15.10.2016 - Zapytanie ofertowe nr 3/2016 - trener (pedagog/pracownik socjalny/socjolog) rozwijania kontaktów społecznych, treningi umiejętności dla uczestników projektu „W KRĘGU – mieszkanie wspomagane drogą do samodzielności” nr RPWP.07.02.02-30-0024/16

15.10.2016 - Zapytanie ofertowe nr 2/2016 Przeprowadzenie treningów higieny i pielęgnacji przez pielęgniarkę/ratownika medycznego dla uczestników projektu „W KRĘGU – mieszkanie wspomagane drogą do samodzielności” nr RPWP.07.02.02-30-0024/16

15.10.2016 - Zapytanie ofertowe nr 1/2016 - wsparcie psychologiczne dla uczestników projektu "W KRĘGU - mieszkanie wspomagane drogą do samodzielności" nr RPWP.07.02.02-30-0024/16

 

 

Podkategorie