Celem projektu „W "KRĘGU" RAZEM - aktywna integracja i aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców gminy Nowe Miasto nad Wartą” realizowanego w ramach działania 7.1. Aktywna integracja, poddziałania 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 jest poprawa funkcjonowania społecznego i zawodowego 25 beneficjentów, w tym 10 osób bezdomnych z niepełnosprawnościami oraz 15 osób bezrobotnych, zakwalifikowanych do III profilu – zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - poprzez uzyskanie dodatkowych umiejętności i kompetencji zmierzających do poprawienia ich sytuacji na otwartym rynku pracy i uzyskania zatrudnienia. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają kompleksowe wsparcie z zakresu aktywizacji społecznej, aktywizacji zawodowej, poradnictwa zawodowego, prawnego oraz pośrednictwa pracy. Okres realizacji projektu: od 01.06.2016 do 31.12.2018 r.
 
     ZAPYTANIA OFERTOWE:
 
02.10.2017 - Stowarzyszenie Pomocy KRĄG, ul. Poznańska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą  zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na  wyłonienie Wykonawcy utwardzenia terenu przy Schronisku dla bezdomnych w Dębnie, w tym naprawa podjazdu, położenie nawierzchni typu polbruk, który umożliwi uczestnikom projektu bezpieczne dojście do obiektu, w ramach  realizacji projektu „W "KRĘGU" RAZEM - aktywna integracja i aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców gminy Nowe Miasto nad Wartą” nr RPWP.07.01.02-30-0054/15, zgodnie z poniższym zapytaniem ofertowym:
 
21.08.2017 - Informujemy, że na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl zamieszczono zapytanie ofertowe:
 
09.01.2017 - Stowarzyszenie Pomocy KRĄG, ul. Poznańska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą  zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na  wyłonienie Wykonawcy – osoby z kwalifikacjami pracownik socjalny/socjolog/pedagog/prawnik - świadczącego usługi prowadzenia Klubu Samopomocy zgodnie z poniższym zapytaniem ofertowym:
 
07.10.2016 - Stowarzyszenie Pomocy KRĄG, ul. Poznańska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą  zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na usługę prowadzenia poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla beneficjentów projektu zgodnie z poniższym zapytaniem ofertowym:
- zapytanie ofertowe (plik pdf)
- formularz ofertowy (plik docx)
 
07.10.2016 - Stowarzyszenie Pomocy KRĄG, ul. Poznańska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą  zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na na przeprowadzenie przez pracownika socjalnego treningów podnoszących umiejętności i kompetencje społeczne (TUS)dla beneficjentów projektu zgodnie z poniższym zapytaniem ofertowym:
- zapytanie ofertowe (plik pdf)
- formularz ofertowy (plik docx)
 
12.08.2016 - Stowarzyszenie Pomocy KRĄG, ul. Poznańska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą  zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na usługi fizjoterapeuty zgodnie z poniższym zapytaniem ofertowym:
- formularz ofertowy (plik docx)
 
20.06.2016 - Stowarzyszenie Pomocy KRĄG, ul. Poznańska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą  zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na realizację wsparcia psychologicznego zgodnie z poniższym zapytaniem ofertowym:
- zapytanie ofertowe (plik pdf)
- formularz ofertowy (plik docx)
 
24.05.2016 - Stowarzyszenie Pomocy KRĄG, ul. Poznańska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą  zaprasza podmioty  wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej, a w szczególności prowadzące Kluby Integracji Społecznej, do złożenia propozycji cenowej (oferty) na realizację zadań z zakresu aktywizacji zawodowej zgodnie z poniższym zapytaniem ofertowym:
- zapytanie ofertowe (plik pdf)
- formularz ofertowy (plik docx)