Celem głównym projektu  „W KRĘGU jesteśmy aktywni”, realizowanego w ramach działania 7.1. Aktywna integracja, poddziałania 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, jest wzrost szans na rynku pracy 28 osób (14K i 14M), w tym 10 bezdomnych mężczyzn, 10 osób niepełnosprawnych (2K i 8 M) oraz 14 kobiet z rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym a także osób wykluczonych społecznie zamieszkałych na terenie powiatu średzkiego, w okresie od 01.03.219 r. do 28.02.2021 r.

Projekt jest skierowany także do ich otoczenia i ma na celu zwiększenie integracji i aktywizacji społeczno - zawodowej uczestników projektu poprzez wykorzystanie instrumentów aktywizacji społecznej, edukacyjnej, zdrowotnej i zawodowej. Wszyscy uczestnicy i uczestniczki projektu otrzymają kompleksowe wsparcie w ramach indywidualnej ścieżki reintegracji społeczecznej i zawodowej. Zakres usług dostostosowany jest do indywidywidualnych potrzeb i możliwości uczestniczek i uczestników projektu i obejmuje działania w zakresie poprawy funkcjonowania społecznego i zawodowego oraz zwiększenie integracji społecznej: treningi umiejętności i kompetencji społecznych, terapia psychospołeczna, poradnictwo zawodowe, kursy podwyższające umiejętności/kompetencje lub kwalifikacje zawodowe, staże zawodowe oraz działania środowiskowe. Działania prowadzone będą w ramach Klubu Integracji Społecznej "W KRĘGU" oraz Klubu Samopomocy "Razem w Kręgu".
Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia umiejętności i kompetencji społecznych i zawodowych uczestników projektu, co zwiększy ich szanse na rynku pracy oraz przyczyni się do aktywnego włączenia się w życie społeczne.

ZAPYTANIA OFERTOWE:

14.09.2019 - Informujemy, że w bazie konkurencyjności została zamieszczona informacja na temat rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 2/KRĄGIII/7.1.2/BAZA/2019 - link do ogłoszenia wyników.

05.09.2019 - Informujemy, że na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl zamieszczono zapytanie ofertowe:

Zapytanie ofertowe nr 2/KRĄGIII/7.1.2/BAZA/2019 - organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu „W KRĘGU jesteśmy aktywni” - RPWP.07.01.02-30-0039/18 w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych.

Termin składania ofert - do 13.09.2019 godz. 10.00.

12.04.2019 - Informujemy, że w bazie konkurencyjności została zamieszczona informacja na temat rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 1/KRĄGII/7.1.2/BAZA/2019 - link do ogłoszenia wyników.

03.04.2019 - Informujemy, że na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl zamieszczono zapytanie ofertowe:

Zapytanie ofertowe nr 1/KRĄGIII/7.1.2/BAZA/2019 - Organizacja i prowadzenie zajęć w ramach Klubu Integracji Społecznej w Dębnie - Lider KIS

Termin składania ofert - do 11.04.2019 godz. 10.00.

03.04.2019 - Stowarzyszenie Pomocy "KRĄG", Dębno 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na świadczenie następujących usług:

doradcy zawodowegozapytanie ofertowe nr 2/KRĄGIII/7.1.2/2019 wraz z formularzem ofertowym (plik .doc)

psychologazapytanie ofertowe nr 3/KRĄGIII/7.1.2/2019 wraz z formularzem ofertowym (plik .doc)