Celem projektu jest wzrost szans na rynku pracy 40 osób (24K i 16M) , w tym 10 bezdomnych mężczyzn, 24 osób niepełnosprawnych (16 K i 8 M) oraz 6 kobiet biernych społecznie i zawodowo z uwagi na ubóstwo, niepełnosprawność, problemy  opiekuńczo-wychowawcze czy też konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnościami. Uczestnicy i uczestniczki projektu to osoby z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym a także wykluczone społecznie, zamieszkałe na terenie powiatu średzkiego. Projekt realizowany będzie od 01.06.2021 do 31.05.2023 r.

ZAPYTANIA OFERTOWE:

25.08.2021 - Wybór oferty - zapytanie ofertowe nr 2021-25818-74577: na ww. zapytanie ofertowe wpłynęła 1 ważna oferta. Została wybrana oferta złożona przez Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Poznaniu, ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań, wartość oferty: 92 000,00 zł brutto.

16.10.2021 - Informujemy, że w bazie konkurencyjności zamieszczono następujące zapytanie ofertowe nr 2021-25818-74577: Zapytanie ofertowe nr 2/KRĄG IV/7.1.2/BAZA/2021 - Organizacja i przeprowadzenie kursów dla 40 uczestników i uczestniczek projektu pn. Aktywna integracja "W KRĘGU" - nr RPWP.07.01.02-30-0190/19

Termin składania ofert: 25.10.2021, godz. 8.00.

25.08.2021 - Wybór oferty - zapytanie ofertowe nr 2021-25818-64608: na ww. zapytanie ofertowe wpłynęła 1 ważna oferta. Została wybrana oferta złożona przez Bernadetę Staszak, os. Jagiellońskie 35/1, 63-000 Środa Wielkopolska, wartość oferty: 61 440,00 zł brutto.

17.08.2021 - Informujemy, że w bazie konkurencyjności zamieszczono następujące zapytanie ofertowe nr 2021-25818-64608: Zapytanie ofertowe nr 1/KRĄG IV/7.1.2/BAZA/2021 - Organizacja i prowadzenie zajęć w ramach Klubu Integracji Społecznej w Dębnie – Lider KIS

Termin składania ofert: 25.08.2021, godz. 8.00.