logotypu NIW Nowe FIO

Celem projektu było zwiększenie zaangażowania 110 osób w wieku 60+, mieszkańców powiatu średzkiego, w tym 90 z obszarów wiejskich, w działania Stowarzyszenia Pomocy Krąg na rzecz rozwoju usług aktywizujących seniorów w różnych obszarach życia społecznego w okresie od 1 lipca 2021r. do 31 grudnia 2023r.

Projekt był odpowiedzią na problem niskiej aktywności osób w wieku 60+ w życiu publicznym. Przeprowadzono kampanię społeczną "Senior z inicjatywą" promująca aktywność osób starszych i mająca na celu wyłonienie 110 seniorów, do uczestnictwa w projekcie. Powstała Mobilna Akademia Inicjatyw Senioralnych – VENA, która prowadziła działania aktywizujące seniorów w 9 miejscowościach, w tym 8 na terenach wiejskich powiatu średzkiego.

Zakres usług Mobilnej Akademii Inicjatyw Senioralnych – VENA objął działania w obszarze rozwoju osobistego seniorów, nauki pomagania i samopomocy, rozwoju zainteresowań i pasji seniorów w tym kultury i sztuki, kultury fizycznej, nauki korzystania z nowoczesnych technologii.

Działania prowadzono w formie warsztatów, spotkań, wyjazdów studyjnych. Powstał Klub dyskusyjny "VENA" zaangażowany w działania w sferze kultury, w ramach którego działała grupa teatralna seniorów. W ramach animacji lokalnych utworzono Bank Inicjatyw Senioralnych na rzecz tworzenia przestrzeni przyjaznej seniorom w gminach powiatu średzkiego, powstała również 22 osobowa grupa seniorów/wolontariuszy Stowarzyszenia Pomocy "Krąg” działających na rzecz seniorów.

Opracowano również materiały dla seniorów w formie poradników: "E-Senior - poradnik Mobilna Akademia Inicjatyw Senioralnych – VENA" (do pobrania - plik pdf) oraz przewodnik multimedialny pn. "Spacer po instytucjach kultury w powiecie średzkim” (do pobrania plik .ppsx) i poradnik "SENIOR NA MEDAL" (do pobrania plik .pdf). Zorganizowano konferencję podsumowującą projekt, Seniorzy ze wszystkich grup opracowali program konferencji jak również prezentowali osiągnięcia - przygotowali wystawę prac, prezentację multimedialną z odbytych szkoleń, wyjazdów, warsztatów, wykonali zaproszenia oraz zapewnili część artystyczną w formie występu teatralnego.

Inicjatywy seniorów powstałe w ramach Banku Inicjatyw Senioralnych seniorzy z poszczególnych gmin przekazane zostały władzy lokalnej. Seniorzy na każdym etapie realizacji zadania byli aktywnymi uczestnikami, zgodnie z zasadą empowerment. Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia liczy osób w wieku 60+ zaangażowanych w życie społeczności lokalnej, wzmocnienia działań Stowarzyszenia Pomocy "Krąg”, co w efekcie przyczyniło się do budowania i powiększania kapitału społecznego (tworzenia więzi społecznych, budowania zaufania, aktywności wolontariackiej w organizacjach obywatelskich), co jest zgodne z celami Programu NOWE FIO - PRIORYTET 2 ORGANIZACJE OBYWATELSKIE NA RZECZ DOBRA WSPÓLNEGO.

Plakat Nowe FIO