Celem projektu „W KRĘGU – mieszkanie wspomagane drogą do samodzielności” nr RPWP.07.02.02-30-0024/16,realizowanego w ramach działania 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, poddziałania 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 jest poprawa dostępu do mieszkalnictwa wspomaganego osób bezdomnych w powiecie średzkim.  Grupę docelową projektu stanowi 20 mężczyzn przebywających w schronisku dla bezdomnych w Dębnie. Są to osoby bezdomne, w tym niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym.Mieszkanie chronione jest alternatywą dla instytucjonalnych form pomocy, przeznaczonych dla osób bezdomnych, z niepełnosprawnościami, które ze względu na szczególną sytuację życiową potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu. Uczestnicy projektu zostaną objęci także poradnictwem specjalistycznym i wsparciem w wykonywaniu codziennych obowiązków, połączonym z treningiem umiejętności społecznych, co umożliwi im nabycie podstawowych umiejętności życiowych i pozwoli na częściowe lub całkowite usamodzielnienie. Okres realizacji projektu: od 01.09.2016 do 28.02.2019 r.

TRWAŁOŚĆ PROJEKTU

W ramach zachowania trwałości projektu pn. "W KRĘGU – mieszkanie wspomagane drogą do samodzielności", nr RPWP.07.02.02-30-0024/16 Stowarzyszenie Pomocy Krąg deklaruje utrzymanie 10 utworzonych w ramach realizacji ww. projektu miejsc świadczenia usług w mieszkaniach wspomaganych i chronionych do min. 31 sierpnia 2021 roku.

Stowarzyszenie Pomocy KRĄG oświadcza, że w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. została zachowana zasada trwałości projektu w odniesieniu do współfinansowanej w ramach projektu infrastruktury (w ramach cross-financingu).

 

ZAPYTANIA OFERTOWE:

15.08.2018 - Stowarzyszenie Pomocy KRĄG, Dębno 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą  zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na usługę cateringową dla ok. 150 osób w ramach festynu integracyjnego w Dębnie, w dniu 31 sierpnia 2018 roku, dla uczestnik,ow projektu i otoczenia, zgodnie z poniższym zapytaniem ofertowym:

- zapytanie ofertowe nr 2/2018 (plik pdf)

- formularz do zapytania ofertowego nr 2/2018 (plik docx)

04.04.2018 - Stowarzyszenie Pomocy KRĄG, ul. Poznańska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą  zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na prace adaptacyjno – montażowe  pomieszczeń (poddasze) w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Dębnie z przeznaczeniem na mieszkanie treningowe dla uczestników projektu, zgodnie z poniższym zapytaniem ofertowym:

- zapytanie ofertowe nr 1/2018 (plik pdf)

- formularz do zapytania ofertowego nr 1/2018 (plik docx)

25.10.2016 - Stowarzyszenie Pomocy KRĄG, ul. Poznańska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą  zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na dostawę i instalację sprzętu gospodarstwa domowego (AGD) w pomieszczeniach mieszkania treningowego w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Dębnie, zgodnie z poniższym zapytaniem ofertowym:

- zapytanie ofertowe nr 8/2016 (plik pdf)

- formularz do zapytania ofertowego nr 8/2016 (plik docx)

25.10.2016 - Stowarzyszenie Pomocy KRĄG, ul. Poznańska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą  zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na wykonanie, dostawę i montaż mebli w pomieszczeniach mieszkania treningowego w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Dębnie, zgodnie z poniższym zapytaniem ofertowym:

- zapytanie ofertowe nr 7/2016 (plik pdf)

- formularz do zapytania ofertowego nr 7/2016 (plik docx)

25.10.2016 - Stowarzyszenie Pomocy KRĄG, ul. Poznańska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą  zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na wykonanie prac adaptacyjnych w pomieszczeniach Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Dębnie z przeznaczeniem na mieszkanie treningowe dla beneficjentów projektu zgodnie z poniższym zapytaniem ofertowym:

- zapytanie ofertowe nr 6/2016 (plik pdf)

- formularz do zapytania ofertowego nr 6/2016 (plik docx)

25.10.2016 - informujemy, że na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl zamieszczono informacje o wyborze ofert na zapytania ofertowe zamieszczone w bazie 15.10.2016.

15.10.2016 - Stowarzyszenie Pomocy KRĄG, ul. Poznańska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą  zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na usługę prowadzenia poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla beneficjentów projektu zgodnie z poniższym zapytaniem ofertowym:

- zapytanie ofertowe nr 5/2016 (plik pdf)

- formularz do zapytania ofertowego  nr 5/2016 (plik docx)

Informujemy, że na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl zamieszczono następujące zapytania ofertowe:

15.10.2016 - Zapytanie ofertowe nr 4/2016 - pracownik socjalny – praca socjalna dla uczestników projektu „W KRĘGU – mieszkanie wspomagane drogą do samodzielności” nr RPWP.07.02.02-30-0024/16

15.10.2016 - Zapytanie ofertowe nr 3/2016 - trener (pedagog/pracownik socjalny/socjolog) rozwijania kontaktów społecznych, treningi umiejętności dla uczestników projektu „W KRĘGU – mieszkanie wspomagane drogą do samodzielności” nr RPWP.07.02.02-30-0024/16

15.10.2016 - Zapytanie ofertowe nr 2/2016 Przeprowadzenie treningów higieny i pielęgnacji przez pielęgniarkę/ratownika medycznego dla uczestników projektu „W KRĘGU – mieszkanie wspomagane drogą do samodzielności” nr RPWP.07.02.02-30-0024/16

15.10.2016 - Zapytanie ofertowe nr 1/2016 - wsparcie psychologiczne dla uczestników projektu "W KRĘGU - mieszkanie wspomagane drogą do samodzielności" nr RPWP.07.02.02-30-0024/16