Projekt realizowany z funduszy EOG
 
DOKUMENTY I OPRACOWANIA:
 
 
 
 
 
 
 
 Gazeta jarocińska - o nas
 
Gazeta jarocińska - artykuł
 
Wycinki prasowe - artykuł 1 i artykuł 2
 
Stowarzyszenie Pomocy ,,Krąg”  zaprasza Seniorów oraz osoby niepełnosprawne  z terenu powiatu średzkiego do uczesnictwa w projekcie ,,Przeciw Przemocy-Mobilna Akademia Świadomego Seniora"- projekt realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
 
Informacje o projekcie:
1. Data rozpoczęcia:  2014-09-26
2. Planowana data zakończenia :2016-04-30
3. Projekt jest realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy,,SOS" w Środzie Wlkp.
4.Wartość projektu: 354 000,00zł , w tym dofinansowanie ze środków  EOG :318 000,00 zł
3. Cel i planowane działania
 
Projekt ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych i niepełnosprawnych doświadczających różnych form przemocy w rodzinie. W ramach projektu zaplanowano działania:
 
1) zorganizowanie konferencji promującej projekt
 
2) przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej na temat zjawiska przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych , w kampanię włączeni zostaną seniorzy i osoby niepełnosprawne oraz wolontariusze ,ukażą się 2 artykuły w prasie lokalnej promujące projekt i informujące na temat zjawiska przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych ,w ramach kampanii przeprowadzone zostaną w pięciu gminach powiatu średzkiego (Dominowo,Krzykosy,Nowe Miasto n/Wartą,Środa Wlkp.,Zaniemyśl)spotkania informacyjno-edukacyjne na temat przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych , na spotkaniach prowadzone będą również działania promujące projekt, uczestnikami spotkań będą osoby starsze i niepełnosprawne z terenów poszczególnych gmin -organizacja spotkań odbędzie się we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej oraz radami sołeckimi i liderami organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, w czasie spotkań zostanie wyłoniona grupa 20 osobowa - seniorów i osób niepełnosprawnych tworzących Grupę teatralną ,,AS"
 
3) Powstanie  Grupa teatralna ,,AS" - 20 osób (seniorzy i osoby niepełnosprawne) oraz 10 młodych Wolontariuszy, która przygotuje dwa spektakle profilaktyczne o tematyce przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych, spektakle wystawiane będą w Gminnych
Ośrodkach Kultury - po dwa w każdej gminie powiatu(5gmin-10 spektakli), po każdym spektaklu odbędzie się
debata (10 debat) na temat zjawiska przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych, w
spotkaniach teatralnych i debatach uczestniczyć będą beneficjenci projektu oraz przedstawiciele władzy samorządowej , rady sołeckie,przedstawiciele instytucji pomocy społecznej,oświaty,służby zdrowia, członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych ds.przeciwdziałania przemocy w rodzinie,przedstawiciele Policji i Prokuratury
 
4) opracowanie i wydanie  informatora ,,Jestem osobą niepełnosprawną, Jestem Seniorem - doświadczam przemocy w rodzinie - Mam prawo do..."
 
5) powstanie mobilna kawiarenka ,,AS", która działać będzie 1x w miesiącu w 15 świetlicach wiejskich oraz w Klubie Integracji Społecznej w Środzie Wlkp. przez okres 6 miesięcy -kawiarenka pod hasłem ,,Czwartkowe popołudnie -Przy kawie łatwiej" prowadzić będzie poradnictwo i wsparcie udzielane przez specjalistów z zakresu psychologii,prawa,pracy socjalnej ,pedagogiki , kawiarenka prowadzić będzie również ,,Lekcję cyfryzacji -AS"- nauka korzystania z internetu -zdobywanie informacji i pomocy poprzez internet(zajęcia poprowadzi instruktor
informatyki), aby zachęcić seniorów i osoby niepełnosprawne do korzystania z usług kawiarenki w programie
zaplanowano spotkana dyskusyjne z zakresu kultury , które poprowadzi animator /instruktor kultury ,w działania
kawiarenki włączeni zostaną seniorzy i rady sołeckie,którzy tworzyć będą program działania kawiarenki. Dla
prawidłowej realizacji zadania zakupiony zostanie sprzęt komputerowy- laptop z oprogramowaniem i drukarką .
 
6) Celem umożliwienia seniorom i osobom niepełnosprawnym korzystania z planowanych działań zostanie
zakupiony BUS-9-osobowy,który będzie dowoził uczestników projektu na spotkania jak również wykonywał będzie
przewozy Grupy teatralnej,,AS".
 
Rezultaty:
 
Projekt zakłada osiągnięcie rezultatów :
 
1. Jedna kampania edukacyjno-informacyjna na temat zjawiska przemocy w rodzinie wobec ww.grup skierowana do
społeczności lokalnej- zakłada się , że informacje dotrą do co najmniej 1000 osób ,w tym co najmnie 400 osób
starszych oraz niepełnosprawnych
 
2. Plakaty-100szt, ulotki -1000szt
 
3. Powstanie 1 Grupa teatralna(20 uczestników +10wolontariuszy)
 
4. Powstanie Mobilna kawiarenka działająca w 16 punktach-15 świetlic wiejskich i KIS (miasto Środa Wlkp)
świadczaca poradnictwo dla uczestników projektu,
 
5. Pięć spotkań informacyjno-edukacyjnych -ogółem ok.500osób ,
 
6. 10 spektakli połączonych z 10 debatami-ogółem weźmie udział co najmniej 500 osób
 
7.,Jestem osobą niepełnosprawną, Jestem Seniorem - doświadczam przemocy w rodzinie -Mam prawo do..."katalog
usług i metod praccy-1000egz.,publikacja na stronach internetowych Wnioskodawcy,Partnera,OPS i PCPR
 
8. Zakupiony zostanie pojazd BUS
 
9. Zakupiony zostanie laptop z drukarką i oprogramowaniem