23.09.2016 - Stowarzyszenie Pomocy KRĄG, ul. Poznańska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą  zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na na usługę cateringu dla beneficjentów projektu „W "KRĘGU" RAZEM - aktywna integracja i aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców gminy Nowe Miasto nad Wartą” nr RPWP.07.01.02-30-0054/15, realizowanego w ramach działania 7.1. Aktywna integracja, poddziałania 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zgodnie z poniższym zapytaniem ofertowym:

- zapytanie ofertowe (plik pdf)

- formularz ofertowy (plik docx)