logotypu NIW Nowe FIO

Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania 110 osób w wieku 60+, mieszkańców powiatu średzkiego, w tym 90 z obszarów wiejskich, w działania Stowarzyszenia Pomocy Krąg na rzecz rozwoju usług aktywizujących seniorów w różnych obszarach życia społecznego w okresie od 1 lipca 2021r. do 31 grudnia 2023r.

Projekt jest odpowiedzią na problem niskiej aktywności osób w wieku 60+ w życiu publicznym. Przeprowadzona zostanie kampania społeczna "Senior z inicjatywą" promująca aktywność osób starszych i mająca na celu wyłonienie 110 seniorów, do uczestnictwa w projekcie. Powstanie Mobilna Akademia Inicjatyw Senioralnych – VENA, która prowadzić będzie działania aktywizujące seniorów w 9 miejscowościach, w tym 8 na terenach wiejskich powiatu średzkiego.

Zakres usług Mobilnej Akademii Inicjatyw Senioralnych – VENA obejmuje działania w obszarze rozwoju osobistego seniorów, nauki pomagania i samopomocy, rozwoju zainteresowań i pasji seniorów w tym kultury i sztuki, kultury fizycznej, nauki korzystania z nowoczesnych technologii.

Działania prowadzone będą w formie warsztatów, spotkań, wyjazdów studyjnych. Powstanie Klub dyskusyjny "VENA" zaangażowany w działania w sferze kultury, w ramach którego działać będzie grupa teatralna seniorów. W ramach animacji lokalnych utworzony zostanie Bank Inicjatyw Senioralnych na rzecz tworzenia przestrzeni przyjaznej seniorom w gminach powiatu średzkiego, powstanie również 20 osobowa grupa seniorów/wolontariuszy Stowarzyszenia Pomocy "Krąg” działających na rzecz seniorów.

Opracowane zostaną również materiały dla seniorów w formie poradników: "E-Senior - poradnik Mobilna Akademia Inicjatyw Senioralnych – VENA" oraz przewodnik multimedialny pn. "Spacer po instytucjach kultury w powiecie średzkim”. Zorganizowana zostanie konferencja podsumowująca projekt, Seniorzy ze wszystkich grup opracują program konferencji jak również prezentować będą osiągnięcia - przygotują wystawę prac, prezentację multimedialną z odbytych szkoleń, wyjazdów, warsztatów, wykonają zaproszenia, również zapewnią część artystyczną w formie występu teatralnego.

Inicjatywy seniorów powstałe w ramach Banku Inicjatyw Senioralnych seniorzy z poszczególnych gmin przekażą władzy lokalnej. Seniorzy na każdym etapie realizacji zadania będą aktywnymi uczestnikami, zgodnie z zasadą empowerment. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia liczy osób w wieku 60+ zaangażowanych w życie społeczności lokalnej, wzmocnienia działań Stowarzyszenia Pomocy "Krąg”, co w efekcie przyczyni się do budowania i
powiększania kapitału społecznego (tworzenia więzi społecznych, budowania zaufania, aktywności wolontariackiej w organizacjach obywatelskich), co jest zgodne z celami Programu NOWE FIO - PRIORYTET 2 ORGANIZACJE OBYWATELSKIE NA RZECZ DOBRA WSPÓLNEGO.

Plakat Nowe FIO