^Do góry
Get Adobe Flash player

"W KRĘGU jesteśmy aktywni" - nr RPWP.07.01.02-30-0039/18

Celem głównym projektu  „W KRĘGU jesteśmy aktywni”, realizowanego w ramach działania 7.1. Aktywna integracja, poddziałania 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, jest wzrost szans na rynku pracy 28 osób (14K i 14M), w tym 10 bezdomnych mężczyzn, 10 osób niepełnosprawnych (2K i 8 M) oraz 14 kobiet z rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym a także osób wykluczonych społecznie zamieszkałych na terenie powiatu średzkiego, w okresie od 01.03.219 r. do 28.02.2021 r.

Projekt jest skierowany także do ich otoczenia i ma na celu zwiększenie integracji i aktywizacji społeczno - zawodowej uczestników projektu poprzez wykorzystanie instrumentów aktywizacji społecznej, edukacyjnej, zdrowotnej i zawodowej. Wszyscy uczestnicy i uczestniczki projektu otrzymają kompleksowe wsparcie w ramach indywidualnej ścieżki reintegracji społeczecznej i zawodowej. Zakres usług dostostosowany jest do indywidywidualnych potrzeb i możliwości uczestniczek i uczestników projektu i obejmuje działania w zakresie poprawy funkcjonowania społecznego i zawodowego oraz zwiększenie integracji społecznej: treningi umiejętności i kompetencji społecznych, terapia psychospołeczna, poradnictwo zawodowe, kursy podwyższające umiejętności/kompetencje lub kwalifikacje zawodowe, staże zawodowe oraz działania środowiskowe. Działania prowadzone będą w ramach Klubu Integracji Społecznej "W KRĘGU" oraz Klubu Samopomocy "Razem w Kręgu".
Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia umiejętności i kompetencji społecznych i zawodowych uczestników projektu, co zwiększy ich szanse na rynku pracy oraz przyczyni się do aktywnego włączenia się w życie społeczne.

 

 

ZAPYTANIA OFERTOWE:

 

03.04.2019 - Informujemy, że na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl zamieszczono zapytanie ofertowe:

 

Zapytanie ofertowe nr 1/KRĄGIII/7.1.2/BAZA/2019 - Organizacja i prowadzenie zajęć w ramach Klubu Integracji Społecznej w Dębnie - Lider KIS

 

Termin składania ofert - do 11.04.2019 godz. 10.00.

 

12.04.2019 - Informujemy, że w bazie konkurencyjności została zamieszczona informacja na temat rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 1/KRĄGII/7.1.2/BAZA/2019 - link do ogłoszenia wyników.

 

 

 

 

Copyright © 2013. Stowarzyszenie Krąg  Rights Reserved.